Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

20:39
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viashitsuri shitsuri
zzuuoo
20:08
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viagdziejestola gdziejestola
zzuuoo
20:07
zzuuoo
19:32
zzuuoo
19:11
The brain being removed from the skull at autopsy.
zzuuoo
19:11
zzuuoo
19:10
Chodź, siądziemy i będziemy nienawidzili ludzi...

— "Czyż nie dobija się koni?"
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viay-xcv-y y-xcv-y
zzuuoo
19:06
Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.
— jeszcze raz.
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
zzuuoo
19:05
6089 2d97
Reposted fromkrzysk krzysk viaavantasian avantasian
18:59
7115 292f
zzuuoo
18:55
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
18:37
0963 d5a5
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
zzuuoo
18:36
0350 a416
Reposted fromNajada Najada viashitsuri shitsuri
zzuuoo
18:35
5498 0b88
zzuuoo
18:32
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashitsuri shitsuri
zzuuoo
18:31
8424 4d46
Reposted frommiejmniej miejmniej viagdziejestola gdziejestola
zzuuoo
18:31
2643 ed69
zzuuoo
18:30
zzuuoo
18:27
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viazEveR zEveR
zzuuoo
18:21
1805 1230
Illustration by Uetsuji Shotaro
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl