Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

zzuuoo
18:59
2197 1892 500
Reposted fromkrzysk krzysk
zzuuoo
18:58
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viajustinne justinne
18:54
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viaathalis athalis
zzuuoo
18:40
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
zzuuoo
18:39
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacongreve congreve
zzuuoo
18:04
4280 68f5 500
Beautiful dress near a waterfall
zzuuoo
17:54
7004 b6c2
unnoticeable.
Reposted fromshitsuri shitsuri viapastelowe pastelowe
zzuuoo
17:54
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaecce ecce
zzuuoo
17:38
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viamojanazawsze mojanazawsze
zzuuoo
17:38
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viadrzwiobrotowe drzwiobrotowe
07:16
1769 a2d7 500
Reposted byismo ismo
07:14
1770 29a4 500

danielpeet:

light at the end of the tunnel

Reposted byyanekBabson

August 07 2017

18:05
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viawiks wiks
17:51
zzuuoo
17:46
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun vialadymartini ladymartini
zzuuoo
17:45
17:44
8243 bd46 500
Reposted fromerithe erithe viasofias sofias
zzuuoo
17:40
5901 eddc
Reposted fromignemferam ignemferam viacorvax corvax
zzuuoo
17:37
Reposted fromworst-case worst-case viacorvax corvax
zzuuoo
17:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl