Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

zzuuoo
19:40
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaindigestible indigestible
zzuuoo
19:39
9608 1bfe
Reposted fromgubolev gubolev viascorpix scorpix
zzuuoo
18:51
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadianazet dianazet
zzuuoo
18:02


Cosmic Symphony T-Shirt
zzuuoo
17:55
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
zzuuoo
17:52
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaolvide olvide
17:42
zzuuoo
17:38
2938 040c
17:37
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viaeverythingisfine everythingisfine
zzuuoo
17:35
3092 8df2 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
zzuuoo
17:35
Reposted from1911 1911 vialordofdragonss lordofdragonss
zzuuoo
19:39
9608 1bfe
Reposted fromgubolev gubolev viascorpix scorpix
zzuuoo
18:51
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadianazet dianazet
zzuuoo
18:02


Cosmic Symphony T-Shirt
zzuuoo
17:55
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
zzuuoo
17:52
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaolvide olvide
17:42
zzuuoo
17:38
2938 040c
17:37
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viaeverythingisfine everythingisfine
zzuuoo
17:35
3092 8df2 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl