Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

20:16
0162 f087

August 20 2017

zzuuoo
17:05
2640 31b8
zzuuoo
16:49
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viabehindmyeyelids behindmyeyelids
zzuuoo
16:14
1513 e099
Reposted fromagridoce agridoce viaBabson Babson
16:09
6420 846e
Reposted fromindie indie viaCorruptgirl Corruptgirl
zzuuoo
15:57
Reposted fromFlau Flau
zzuuoo
15:42
6563 8d13
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
zzuuoo
15:40

August 13 2017

zzuuoo
18:59
2197 1892 500
Reposted fromkrzysk krzysk
zzuuoo
18:58
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viajustinne justinne
18:54
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viaathalis athalis
zzuuoo
18:40
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
zzuuoo
18:39
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacongreve congreve
zzuuoo
18:04
4280 68f5 500
Beautiful dress near a waterfall
zzuuoo
17:54
7004 b6c2
unnoticeable.
Reposted fromshitsuri shitsuri viapastelowe pastelowe
zzuuoo
17:54
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaecce ecce
zzuuoo
17:38
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viamojanazawsze mojanazawsze
zzuuoo
17:38
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viadrzwiobrotowe drzwiobrotowe
07:16
1769 a2d7 500
Reposted byismo ismo
07:14
1770 29a4 500

danielpeet:

light at the end of the tunnel

Reposted byyanekBabson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl