Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

zzuuoo
09:32
6952 350c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:25
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:24
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viathesatanek10 thesatanek10
zzuuoo
09:23
Anders Røkkum
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:19
zzuuoo
09:19
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby
zzuuoo
09:18
8922 a074
zzuuoo
09:15
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:13
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
zzuuoo
09:12
8381 e6b7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:32
6952 350c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:25
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:24
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viathesatanek10 thesatanek10
zzuuoo
09:23
Anders Røkkum
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:19
zzuuoo
09:19
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby
zzuuoo
09:18
8922 a074
zzuuoo
09:15
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:13
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
zzuuoo
09:15
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl