Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

zzuuoo
22:01
7021 edac
Reposted fromnonono nonono viaStoneColdSober StoneColdSober
zzuuoo
21:48
9274 9117 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober

August 02 2018

zzuuoo
04:44
8956 ea66 500
zzuuoo
04:40
3743 6098
Reposted fromEtnigos Etnigos viadarthsadic darthsadic

August 01 2018

zzuuoo
21:10
21:01
5920 33c1
Reposted fromjemstone jemstone viamyu myu
zzuuoo
20:58
8057 6fa0
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viadzony dzony
20:08
zzuuoo
19:27
5442 a846 500
Reposted fromqb qb viaPaseroVirus PaseroVirus
zzuuoo
19:10
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viablaxkseoul blaxkseoul
zzuuoo
19:06
Reposted frombluuu bluuu viacorvax corvax
zzuuoo
19:06
5607 d6de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax

July 28 2018

zzuuoo
21:45
1396 1e35 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony
zzuuoo
21:45
7946 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viadzony dzony
zzuuoo
21:44
5324 057d 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin

July 26 2018

zzuuoo
20:28
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
20:28
7557 1e2f 500

July 22 2018

zzuuoo
13:45
3743 6098
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
13:20
9834 0ce3 500

July 15 2018

zzuuoo
17:33
1583 2ffd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl