Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2018

zzuuoo
22:09
8696 f87a 500
Reposted fromcleanout cleanout viamodalna modalna
zzuuoo
22:08
7517 038d 500
Reposted fromcorvax corvax viamodalna modalna

December 29 2018

zzuuoo
20:26
8380 29e6 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

December 28 2018

zzuuoo
18:59
4997 bd80 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer
zzuuoo
18:50
8330 87bd 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

December 26 2018

zzuuoo
14:58
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
zzuuoo
13:43
7922 e450 500
Reposted frompampunio pampunio viaPaseroVirus PaseroVirus

December 15 2018

zzuuoo
09:49
7232 87c1


zapach lis­tu stworzo­ny z zas­tygniętych uczuć drżącej ręki,
 pot­ra­fi wy­konać naj­lep­szą  inha­lację wspomnień.
Reposted fromzenibyja zenibyja
zzuuoo
09:47
Raz na parę lat spada nam z nieba ktoś kompletnie nowy, obcy, totalnie z zewnątrz.
Patrzysz tej osobie głęboko w oczy i widzisz siebie.

Zjawiskowe jest to, że po jednym spojrzeniu po prostu wiesz, że z tą osobą się dogadasz jak mało z kim.
Reposted fromkeepwalkingg keepwalkingg viasanitas sanitas
09:44
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasanitas sanitas
zzuuoo
09:43
6936 ae61 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahaber haber

November 10 2018

zzuuoo
18:55
zzuuoo
18:43
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
zzuuoo
18:42
1637 f7d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamegakrupo megakrupo
zzuuoo
18:42
Reposted fromshakeme shakeme viaMashe Mashe
zzuuoo
18:39
zzuuoo
18:38

November 09 2018

zzuuoo
19:42
3347 19ae
Reposted fromsavatage savatage viaKrzychulec Krzychulec
zzuuoo
19:27
Reposted fromLuukka Luukka viamarkovitsh markovitsh
zzuuoo
19:19
Hubble Sees a Bizarre Cosmic Rarity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl